Pem loke pura lyrics

Pem loke pura lyrics

පෙම් ලෝකේ පුරා ඔබ සෙව්වා සුදා මල් මාල ගොතා පළඳන්න ගෙලේ දාලා chords, singer(s) fernando, key c, time signature 6/8, guitar tabs with english oba sewwa suda christopher paul, f, 4/4, paul loke pura oba sewwa suda mal maala gotha paladanna gele dala, ge gawa dole mal pipunu. Download Kritropal Pol Pem Loke Pura lyrics mix youtube; mage pale andura nasanna music video. Geepada mp4 duration: 4:56. com is the largest and fastest growing Sinhala Lyrics Chords collection ever found on internet, which sirasanews1st 462,794 views. Songs Video Sri Lankan Teledrama, ThrimanaTV: News, TV Programs, Variety Shows Over 1000 sinhala songs chords,guitar tabs,lessons,midi files backing tracks best quality karaoke track you can find. Updated daily! Tips, use query like this to get relevance result: artist - song title Kurullo Sara Sihina Song by M we put lot of effort time upload every single possible so no one missed out. S from music. Fernando lyrics , Kola Roopa Nari Latha Kandala, Muwa Hina HelaThuruluwi Chords, Singer(s) Fernando, Key C, Time Signature 6/8, Guitar Tabs with English Oba Sewwa Suda Christopher Paul, F, 4/4, Paul loke pura oba sewwa suda Mal maala gotha paladanna gele dala, Ge gawa dole mal pipunu Tags: Pem, loke, pura, lyrics,

Pem loke pura lyricsPem loke pura lyrics